Yrkande angående tilläggsbudget till Utbildningsnämnden

Nedan följer det tilläggsyrkande som Moderaterna kommer att lägga när kommunfullmäktige sammanträder ikväll, den 26 februari, i ärendet om tilläggsbudget till Utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärende

Den 23 oktober tog Kommunfullmäktige budgetbeslut för i år. En av beslutsattsatserna löd:

– Uppdra till utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande en procent av total budgetram i syfte att skapa ett utrymme som ska redovisas till respektive nämnd och som kan användas för omprioritering inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att nämnderna ska kunna visa upp en effektivisering på en procent 2018 av tilldelad ram. För Utbildningsnämnden innebär det ungefär 30 miljoner kronor av den totala ramen. I den arbetsgrupp som tillsattes av Kommunstyrelsen den 8 januari 2018 och som består av Kommunstyrelsen och Utbildningsnämndens presidier har majoriteten framfört att de vill ta bort det effektiviseringskravet för Utbildningsnämnden, vilket i sig kräver ett nytt beslut i Kommunfullmäktige. Om effektiviseringskravet tas bort av Kommunfullmäktige ligger nämnden på plus minus noll relativt ramen 2018. Samtidigt går nämnden in i 2018 med 50 000 tkr i underskott som enligt majoritetens förslag justeras med en tilläggsbudget på 20 000 tkr från en markering som kallas ”trygghet och jobb” och som skapades av 2016 års överskott. Detta innebär att det fortfarande saknas 30 000 tkr jämfört med de kostnader som fanns 2017.

Majoritetens förslag om tilläggsbudget vann gehör i Kommunstyrelsen den 5 februari. Därmed har Utbildningsnämnden en omfördelning på 30 000 tkr i beslut från Kommunfullmäktige att hantera samt 30 000 tkr att komma ifatt 2017 års kostnader. Moderaterna anser att de 30 000 tkr som saknas för 2017 ska åtgärdas genom beslut som är politiskt förankrade.

Kommunstyrelsen samt utbildningsnämnden är väl medvetna om nämndens ekonomiska läge och har ett ansvar att säkerställa att åtgärder vidtas.

Ännu ej färdiga analyser från Utbildningskontoret som visar vad en skolplats i Norrköpings skolor faktiskt kostar gör att Moderaterna anser att kommunstyrelsens budget måste effektiviseras för att förstärka Utbildningsnämndens ram ytterligare 2018.

Den politiska majoritetens föreslagna förstärkning på 20 000 tkr från markeringen ”trygghet och jobb” är engångsmedel. Moderaterna vill inte enbart låsa fast tillfälliga engångsmedel till drift av kommunens skolor utan ser ett behov av att genast påbörja en ombudgetering i kommunen där välfärdens kärna – skola, vård och omsorg – prioriteras. Skolorna i Norrköping behöver långsiktiga och stabila förutsättningar.

Därför föreslår vi omfördelningar av ramar som efter fullständiga analyser kan bli ramhöjande för utbildningsnämnden.

1) Att Kommunfullmäktige fattar beslut om en omfördelning av ram på 6000 tkr från Kommunstyrelsen till förmån för Utbildningsnämnden,

2) Att Kommunfullmäktige fattar beslut om omfördelning av 5 000 tkr av de totalt 11 600 tkr som ursprungligen avsåg arbetsdelning till förmån för Utbildningsnämnden,

3) Att Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kontaktcentret à 5700 tkr av markeringar som härrör ur Byggnads- och miljöskyddsnämndens överskott för 2017,

4) Att Kommunfullmäktige sänker skattekollektivets bidrag till bolagskoncernen med totalt 15 000 tkr till förmån för Utbildningsnämnden.

Totalt = 31700 tkr

 

Om detta yrkande faller yrkar Moderaterna att:

De 30 000 tkr som blir en besparing för UN till följ av majoritetens beslut ska prioriteras om utifrån av nämnden beslutade åtgärder.