Pressträff – Fördjupat samarbete med civilsamhället för ökad trygghet

I fredags höll vi pressträff om våra förslag för fördjupat samarbete med civilsamhället för ökad trygghet på flera olika områden. Deltog gjorde Sophia Jarl (oppositionsråd), Sylvia Nilsson (2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden) och Joanna Sjölander (2:e vice ordförande Socialnämnden).

Förslaget

Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Norrköping. En väl utformad trygghetspolitik innehåller tydliga samarbetsramar med andra myndigheter, civilsamhället och kommunens verksamheter. Trygghetspolitiken ska vara utformad så att den förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet och bidrar till ett tryggare samhälle. Men trygghet innebär också att äldre och yngre får uppleva en säker vardag utan oro för vare sig ensamhet, utsatthet eller brottslighet. Det ska finnas en tydlig målsättning vad olika samarbeten ska leda till och vem i samarbetsavtalen som ansvarar för vad.

Med vetskapen om att ungdomarna finns i skolan och i civilsamhället skulle tidiga insatser kunna hanteras av skolan, socialtjänsten och civilsamhället gemensamt enligt en given och tillsammans framtagen handlingsplan likt den som upprättats med polisen. Kommunen bör initiera att socialtjänst och föreningsliv, församlingar och organisationer hittar naturliga samarbetsformer för att bryta negativa beteendemönster hos ungdomar så att de får möjlighet att ta avstånd från kriminalitet och droger. Det kan också handla om stöd i föräldraskapet, vuxna förebilder, stöd i kompisrelationer eller exemplevis läxläsning. På samma sätt kan man med givna ramar arbeta för en ökad trygghet bland de äldre som behöver hjälp och stöd i sin vardag.

För att kommunens resurser ska räcka till allt som vi måste och vill erbjuda behöver civilsamhället i högre grad involveras i kommunens service och trygghetsarbete. Föreningar kan till exempel beviljas extra föreningsstöd om de gör insatser för att förebygga utanförskap i Norrköping – en skattekrona i en förening kan här ge mer utväxling än egna anställningar i kommunen. Exempel på potentiella aktiviteter som i handlingsplanen kan kopplas till ökat föreningsstöd är nattvandring, hjälpa äldre att handla, bistå med läxläsning, anordna kostnadsfria aktiviteter såsom nattfotboll eller nattdans, med mera. När det kommer till de konkreta aktiviteterna behöver handlingsplanen vara flexibel så att vi inte stänger några dörrar kring vilka aktiviteter som passar olika föreningar och så att vi inte går miste om goda förslag på förebyggande arbete som kan komma från civilsamhället efter att handlingsplanen är upprättad.

Det är viktigt att kommunen vårdar kontakten och bygger upp långsiktiga samarbeten med det civila samhället. Tidiga kommunala insatser och samarbete med civilsamhället kan vara avgörande för att förebygga och förhindra risken att en människa hamnar i ett livslångt utanförskap och kan vara nyckeln till att bibehålla en god, värdig servicenivå för våra invånare i framtiden. Kommunen måste utöka kontaktnäten mellan kommunens verksamheter och civilsamhället som kan öka möjligheterna att fånga upp barn och ungdomar i utanförskapsområden men också att värna äldres behov av stöd i vardagen.

Media

Läs om förslaget i Norrköpings Tidningar här: ”M: Stöd till ökat engagemang”
Eller i Folkbladet här: ”Fler måste hjälpa till för ett tryggare samhälle”
Även Länstidningen Östergötland deltog på pressträffen. Håll utkik efter deras i den här veckans upplaga.
Vi spelade också in en video på Facebook efter pressträffen som hittas här: ”Direkt efter pressträff med Sylvia och Joanna. Vi pratar om civilsamhället och trygghetsarbete!”

Länk till PM

PM – Fördjupat samarbete med civilsamhället för ökad trygghet